Please wait a minute...

2022 Vol. 74 No. 11

2022 Vol. 74 No. 11 Published: 01 November 2022 Previous issue

Mathematical Physics
Chang-Yuan Chen, Xiao-Hua Wang, Yuan You, Dong-Sheng Sun, Fa-Lin Lu, Shi-Hai Dong

2022, 74 (11): 115001 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 1994KB ] ( )

Jie Fang, Da Wei, NanNan Yin, PeiZhao Yu, Peng Liu

2022, 74 (11): 115002 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 708KB ] ( )

Hongcai Ma, Yidan Gao, Aiping Deng

2022, 74 (11): 115003 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 1269KB ] ( )

Yindong Zhuang, Yi Zhang, Heyan Zhang, Pei Xia

2022, 74 (11): 115004 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 628KB ] ( )

Chen Jia, Ziqi Liu, Zhimin Zhang

2022, 74 (11): 115005 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 1292KB ] ( )

Xiaoyu Zhang, Kun Hao

2022, 74 (11): 115006 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 282KB ] ( )

Quantum Physics and Quantum Information
Mei-yi Wang, Su-juan Zhang, Chen-ming Bai, Lu Liu

2022, 74 (11): 115101 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 423KB ] ( )

Qing Wang, Zheng-Rong Zhu, Jian Zou, Bin Shao

2022, 74 (11): 115102 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 625KB ] ( )

Menghan Chen, Yue Chang, Tao Shi

2022, 74 (11): 115103 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 566KB ] ( )

Particle Physics and Quantum Field Theory
Zhen-Hua Zhao, Yan-Bin Sun, Ying-Ke Lei

2022, 74 (11): 115201 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 1933KB ] ( )

Gao-Liang Zhou, Zheng-Xin Yan, Xin Zhang, Feng Li

2022, 74 (11): 115202 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 1075KB ] ( )

Qu-Zhi Li, Han-Qing Zheng

2022, 74 (11): 115203 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 218KB ] ( )

Nuclear Physics
Bing Li, Na Tang, Feng-Shou Zhang

2022, 74 (11): 115301 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 1014KB ] ( )

You-Tian Zou(邹有甜), Xiao Pan(潘霄), Xiao-Hua Li(李小华), Xi-Jun Wu(吴喜军), Biao He(何彪)

2022, 74 (11): 115302 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 510KB ] ( )

Gravitation Theory, Astrophysics and Cosmology
Qian Xiang, Li Zhao, Yong-Qiang Wang

2022, 74 (11): 115401 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 1220KB ] ( )

Atomic, Molecular, Optical (AMO) and Plasma Physics, Chemical Physics
Xianwen Zhou, Yiping Xu, Yuhui Li, Shubo Cheng, Zao Yi, Guohui Xiao, Ziyi Wang, Zhanyu Chen

2022, 74 (11): 115501 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 1119KB ] ( )

Statistical Physics, Soft Matter and Biophysics
Hanwei Li, Aiguo Xu, Ge Zhang, Yiming Shan

2022, 74 (11): 115601 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 2599KB ] ( )